VESPA CLUB IEPER EN DE FEDERATIE KOEPEL VESPA CLUB BELGIË


 • Vespa Club Ieper is een officiële Vespa Club die ressorteert onder de koepelorganisatie van Vespa Club België (VCB) : voor alle info m.b.t. Vespa Club België : zie a.u.b. : http://www.vespaclub.be

 • Een afvaardiging van het bestuur van VC Ieper neemt jaarlijks deel aan de nationale koepelvergadering van Vespa Club België om het nieuwe werkingsjaar nationaal te bespreken.

 • Aansluitend hierop worden bij elk nieuw werkingsjaar door het bestuur de grote lijnen van de werking en planning VC Ieper opgesteld en aan de leden gecommuniceerd. Dit informeren kan op een vergadering, per mail ,via de facebookpagina, via de website of op andere wijze gebeuren. Leden worden geacht hiervan kennis genomen te zullen hebben.


LIDGELDEN VC IEPER EN VESPA CLUB BELGIË


 • Alle leden worden, op eigen verantwoordelijkheid, tegen het einde van het lopende rijseizoen -in de regel eind oktober- op schriftelijke of digitale wijze (website/mail/enz.) gevraagd hun lidgeld voor het nieuwe werkingsjaar over te maken voor eind december. Dit teneinde de correcte/snelle administratieve verwerking van het lidmaatschap door zowel VC Ieper als ook Vespa Club België (bv. de lidkaarten) te kunnen garanderen.

 • Gezien we een officiële Vespaclub zijn, aangesloten bij de federatie van Vespaclub België, zijn andere scooters niet toegelaten. De bijdrage voor het lidmaatschap bij Vespaclub België is inbegrepen in uw lidgeld.

 • Voor minderjarige passagiers (-18 jaar) wordt geen lidgeld gevraagd.

 • Betaald lidgeld kan in de loop van een werkingsjaar NIET van VC Ieper en/of VCB worden teruggevorderd. Boekhoudkundig dekt het lidgeld de periode 01 januari tot 31 december van eenzelfde kalenderjaar.

 • Ook voorafbetalingen voor (meerdaagse) activiteiten worden niet terugbetaald zonder geldige ‘reden van overmacht’, (overmacht = bv. ziekte met doktersattest, overlijden in 1ste of 2de graad, andere door het bestuur aanvaarde omstandigheden).


LIDMAATSCHAP EN PRIVACY


 • Ledengegevens worden opgenomen in een clubledenlijst en alle dito persoonsgegevens (telefoon, mail, adres, …) worden omwille van de privacy enkel in clubverband gebruikt. Persoonsgegevens worden NIET aan derden doorgegeven. Persoonsgegevens zullen nooit doorgegeven worden voor marketing- of andere publicitaire doeleinden.

 • Er wordt aan de leden gevraagd steeds de club op de hoogte te brengen van administratieve wijzigingen : een andere huisadres, telefoonnummer, mailadres,…

 • Bij het aangaan van een lidmaatschap gaat het lid akkoord dat de VC Ieper foto’s, video’s, … kan gebruiken en publiceren op de website, facebook, enz.

 • De persoonsgegevens die men bezorgt dienen noodzakelijkerwijs verwerkt te worden overeenkomstig artikel 5c van de Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de Wet van 11 november 1998 (ook de Wet op de privacy genoemd). Elk lid heeft het recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. Men kan zich daarvoor wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking van de verenigingsgegevens, de secretaris.


LID WORDEN EN VOORWAARDEN VAN HET LIDMAATSCHAP


 • Men kan pas nieuw lid worden na goedkeuring van de aanvraag door het bestuur. Het betalen van het lidgeld door nieuwe leden, zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de lidmaatschapsaanvraag door het bestuur kan nooit automatisch leiden tot de aanvaarding van het lidmaatschap.

 • VC Ieper moet als een ‘feitelijke vereniging’ worden aanzien. In een ‘feitelijke vereniging’ is er geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden of het bestuur. Door lid te worden van VC Ieper ontlast elk lid de andere leden en het bestuur van de club van elke verantwoordelijkheid in geval van ongeval of schade veroorzaakt door henzelf of door anderen bij of tijdens een clubactiviteit. Bijgevolg verklaren de leden zich bij het aangaan van hun lidmaatschap uitdrukkelijk akkoord om zelf persoonlijk hun aansprakelijkheid op te nemen tegen aanzien van andere leden of derden tijdens of bij de clubactiviteiten.

 • Elk aangesloten lid heeft het recht om deel te nemen aan alle clubactiviteiten van VC Ieper met uitzondering van :de activiteiten voorbehouden aan de leden van de Algemene Vergadering Vespa Club België (2 bestuursleden per club) de activiteiten/vergaderingen specifiek bestemd voor de bestuursleden VC Ieper (uitzonderingen op uitnodiging van het bestuur zijn mogelijk)


VOORWAARDEN TOEGELATEN SCOOTERS


 • Volgende modellen worden toegelaten :
  • Vespa’s 125cc, 250cc en 300cc

  • Oldtimer Vespa’s handgeschakeld of automatisch evenals tweewieler-driewieler-zijspan

 • De clubvoorzitter heeft het recht om in overleg met het bestuur, al dan niet éénmalig of met vast recht uitzonderingen toe te staan

 • Voor de scooters dienen alle wettelijke bepalingen te worden nageleefd inzake de vereiste wettelijke papieren zoals rijbewijs, inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en een geldige verzekering.

 • De scooters moeten in degelijke technische staat en conform de Belgische wetgeving zijn en tevens aan de wetgeving van het buitenland waarin een activiteit (deels) plaatsvindt  voldoen. Bijvoorbeeld : niet-limitatieve lijst : verlichting, signalisatie, banden,…

 • Elk lid respecteert de binnen en/of buitenlandse verkeerswetgeving en dito regelgeving in verband met de verplichte motorkledij.

 • Bijvoorbeeld : niet-limitatieve lijst : gekeurde helm/lange broek/lange mouwen/ handschoenen/gesloten enkelhoog schoeisel dragen – het  gebruik van alcohol of ander middelengebruik – rijbewijzen – verzekering – enz

 • Elk lid respecteert en volgt de richtlijnen/wegbevelen van de ritverantwoordelijken en/of wegkapiteins op. Het volgen van deze ‘wegdiscipline’ is een veiligheidsvereiste.


Het bestuur kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden bij het niet naleven van bovenstaande voorwaarden.


PRAKTISCHE AFSPRAKEN


VOOR DE RIT :

  • Afspraak uur vertrek respecteren

  • Vol tanken

  • Bandenspanning ok

  • Middaglunch Ja / Nee

  • Geldige verzekering (kopie wordt gevraagd bij inschrijving)

  • Geldig rijbewijs  (kopie wordt gevraagd bij inschrijving)

  • Kleingeld voor tijdens de stops

  • Correcte kledij (CE gekeurd voor ritten door Frankrijk)


TIJDENS DE RIT:

  • Beginnende rijders vooraan in de groep

  • Wegcode volgen (voetgangers hebben voorrang…)

  • Geschrankt rijden

  • Signalen van voor worden doorgegeven

  • Knipperlichten uit na het nemen van een afslag

  • Wegkapiteins komen links voorbij voor het afzetten van drukke kruispunten

  • Rit verantwoordelijke en wegkapitein achter geven teken van vertrek

  • Bij problemen steekt u uw hand omhoog zo komt een wegkapitein u  vervoegen

  • Bij opmerking over de ritten kan dit steeds gemeld worden aan de  bestuursleden

  • Er kan steeds in/uitgevoegd worden tijdens een rit maar vooraf melden aan het bestuur

  • Verlaten van de groep gebeurd steeds vooraan of achteraan na het inlichten van de wegkapitein voor-of achteraan.


RITTEN MAKEN :

  • Iedereen kan een rit aanmaken

  • Analyse vooraf door het bestuur

  • 3 stops voormiddag, middag, namiddag

  • Maximum snelheid rit verantwoordelijke 50km/u

  • Ritten minimum 50 kilometer

  • Er worden minimum 3 ritten georganiseerd door het bestuur

  • Evenementen worden minimum twee weken voor de rit weergegeven:

   • in het lokaal cafe “the Walker” Menenstraat 6 Ieper

   • Facebook 

   • E-mail (indien gewenst)


SAMENVATTING MODALITEITEN LIDMAATSCHAP VC IEPER


 • De aansluiting/het lidmaatschap voor een werkingsjaar gebeurt pas definitief na aanvaarding van het lidmaatschap/scootertype door het bestuur. Om lid te worden/lidmaatschap te vernieuwen van/bij VC Ieper moet worden voldaan aan onderstaande voorwaarden:

 • Betalen van het lidgeld

 • Uitdrukkelijk akkoord gaan met het interne huishoudelijk clubreglement.

 • Voor bestaande leden, mits er geen clubvorderingen, d.w.z. openstaande schulden t.a.v. de club van een vorig werkingsjaar, zijn.

 • Betaling van het lidgeld geldt als handtekening ‘voor akkoord’ met het huishoudelijk reglement.


BESTUUR


 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de werking van de vereniging. Het bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, secretaris, penningmeester, PR-verantwoordelijke en ritverantwoordelijke. Het bestuur kan volgens de noodwendigheid andere leden of derden op haar vergaderingen toelaten en desgevallend als bestuurslid coöpteren. 

 • De voorzitter of de door hem aangestelde vervanger is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, alsmede voor alle beslissingen van hoogdringende of operationele aard. Het bestuur vergadert minstens vier maal per jaar op uitnodiging van de voorzitter door de secretaris.

 • Het bestuur werd op de ledenvergadering van 8 maart 2021 voor onbepaalde duur verkozen en aangesteld.